KOH kaliumhydroxide

9,95

Product per kilo

Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH. De stof komt voor als een witte hygroscopische vaste stof, die zeer corrosief is voor de huid en de ogen.

In zuivere vorm wordt kaliumhydroxide gebruikt als reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, verfafbijtmiddel en gootsteenontstopper. In de meeste gevallen echter wordt voor deze toepassingen het goedkopere natriumhydroxide gebruikt.

Kaliumhydroxide wordt gebruikt voor de verzeping van vetten waarbij zachte zeep ontstaat. Het E-nummer is E525. In cosmetica wordt het toegepast als ontharingsmiddel, verwekingsmiddel en om de pH te verhogen. Ook de voedingsindustrie gebruikt de stof om de pH in sommige producten te verhogen.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 H302 H314

 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P301 + P312 + P330 P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P310 P305 + P351 + P338

 • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN

 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • De mond spoelen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)

 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Huid met water afspoelen/afdouchen.

NA INADEMING

 • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​

Ervaring van de deelnemers

★ ★ ★ ★ ★

“Great Instructors, Great setting, great trainings / Big thanks Thijmen and the Crew / you guys rock!”

- Guy Gelaude

★ ★ ★ ★ ★

“Knowledge, Location, Enthusiastic, Inspiring”

- Jos van Hal

★ ★ ★ ★ ★

“veel geleerd afgelopen weekend. een echte aanrader....dank voor ieder die hier een bijdrage aan gelevert heeft”

- Casper Mutsaers